RS 8.315: 王子向母亲问安

  • 这块泥板是乌加里特王子他勒米亚努和他的妻子一起写给他母亲的一封信件。就内容来看,基本都是程式化的礼节用语。他勒米亚努即位后改名为尼克玛杜,史称尼克玛杜三世。按照乌加里特王室的惯例,如果先王的遗孀(即太后)依然在世,国王的妻子并不会因为结婚而立刻被授予王后的头衔。所以依据这封信件里王子对母亲的称呼可知,此时他的母亲尚未被称为王后。
  • 汉语译文依据乌加里特语原文译出。关于译文中所有以红色标出的专有名词,请参阅《人名、神名、地名和其他专有名词索引》

索引:RS 8.315 = KTU3 2.11
馆藏:法国巴黎,卢浮宫博物馆
编号:AO 19.940
来源:出土于乌加里特(今叙利亚拉塔基亚省拉斯萨姆拉)
年代范围:中巴比伦时期(约公元前 1900 年至前 1600 年)
准确年代:乌加里特王尼克玛杜三世即位之前(约公元前十三世纪中后期)
语言:乌加里特语
形制:泥板
尺寸:高 5.0 厘米,宽 4.0 厘米,厚 1.5 厘米

参考文献:
Herdner, A. (1963). Corpus des tablettes en cunéiformes alphabétiques: découvertes à Ras-Shamra-Ugarit de 1929 à 1939 (MRS 10 / BAH 79). Paris: Geuthner. (CTA pl. XLV/51)
Bordreuil, P.; Pardee, D. (2004). Manuel d’Ougaritique, Volume I: Grammaire et Fac-Similés. Paris: Geuthner. (No. 22)
Bordreuil, P.; Pardee, D. (2004). Manuel d’Ougaritique, Volume II: Choix de textes et glossaire. Paris: Geuthner. (p. 82, No. 22)
Janowski, B; Wilhelm, G. (2007). Briefe. Die Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Neue Folge 3. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. (TUAT NF 3, 2.1)
Dietrich, M; Loretz, O; Sanmartín, J. (2013). Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit, Ras Ibn Hani und anderen Orten. Dritte, erweiterte Auflage (AOAT 360/1). Münster: Ugarit-Verlag. (KTU3 2.11)

原文(泥板线描)

Bordreuil; Pardee 2004, No. 22.

原文

正面:
(01) 𐎍𐎟𐎜𐎎𐎊𐎟𐎀𐎄𐎚𐎐𐎊
(02) 𐎗𐎂𐎎
(03) 𐎚𐎈𐎎𐎟𐎚𐎍𐎎𐎊𐎐
(04) 𐎆𐎟𐎀𐎃𐎚𐎎𐎍𐎋𐎟𐎓𐎁𐎄𐎋
(05) 𐎍𐎟𐎔𐎓𐎐𐎟𐎀𐎄𐎚𐎐𐎊
(06) 𐎎𐎗𐎈𐎖𐎚𐎎
(07) 𐎖𐎍𐎐𐎊𐎟𐎛𐎍𐎎
(08) 𐎚𐎙𐎗𐎋
(09) 𐎚𐎌𐎍𐎎𐎋
(10) 𐎅𐎐𐎐𐎊𐎟𐎓𐎎𐎐𐎊
(11) 𐎋𐎍𐎍𐎟𐎎𐎛𐎄
下缘:
(12) 𐎌𐎍𐎎𐎟
(13) 𐎆𐎟𐎀𐎔𐎟𐎀𐎐𐎋
背面:
(14) 𐎐𐎃𐎚𐎟𐎘𐎎𐎐𐎊
(15) 𐎓𐎎𐎟𐎀𐎄𐎚𐎐𐎊
(16) 𐎎𐎐𐎎𐎟𐎌𐎍𐎎
(17) 𐎗𐎂𐎎𐎟𐎘𐎘𐎁
(18) 𐎍𐎟𐎓𐎁𐎄𐎋

转写

正面:
(01) l . u͗my . a͗dtny
(02) rgm
(03) tḥm . tlmyn
(04) w . a͗ḫtmlk . ʿbdk
(05) l . pʿn . a͗dtny
(06) mrḥqtm
(07) qlny . i͗lm
(08) tġrk
(09) tšlmk
(10) hnny . ʿmny
(11) kll . mi͗d
下缘:
(12) šlm .
(13) w . a͗p. a͗nk
背面:
(14) nḫt . t̠mny
(15) ʿm . a͗dtny
(16) mnm . šlm
(17) rgm . t̠t̠b
(18) l . ʿbdk

转录

(01) li ʾummiya ʾadāttinayā (02) rugum,
(03) taḥūmu Talmiyāni (04) wa ʾAḫātmilki, ʿabdêki.
(05) li paʿnê ʾadāttinayā (06) marḥaqtūmma (07) qâlānaya, ʾilūma (08) taġġurūki (09) tušallimūki.
(10) hannānuya ʿimmanayā (11) kalīlu maʾda (12) šulmu, (13) wa ʾap ʾanāku (14) nâḫātu. t̠ammānaya (15) ʿimma adāttinayā (16) mīnummê šulmu (17) rigma t̠at̠îbī (18) li ʿabdêki.

汉译

(1–2) 说与我的母亲,我们二人的女主人,
(3–4) 你的仆人他勒米亚努与(其妻)阿哈特米勒奇的消息(如下):
(5–9) 我们二人于远方顿首于我们二人的女主人足下,愿诸神佑护你,保你身体康泰。
(10–18) 此处于我们二人一切都非常好,且我也得到了休养。彼处于我们二人的女主人,一切好事请回信告诉你的仆人们。

发布者:cosmodox

Assyriology student in Leipzig. God gesiehþ on dune, etiam lipsiæ fortasse.

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Google photo

您正在使用您的 Google 账号评论。 注销 /  更改 )

Twitter picture

您正在使用您的 Twitter 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s

%d 博主赞过: