RS 9.479: 王子向母后问安

  • 这块泥板是乌加里特王子他勒米亚努写给他母亲的一封礼节性信件,没有具体内容。他勒米亚努即位后改名为尼克玛杜,史称尼克玛杜三世。依据这封信件里王子对母亲的称呼可知,此时他的母亲已经取得了王后的头衔
  • 汉语译文依据乌加里特语原文译出。关于译文中所有以红色标出的专有名词,请参阅《人名、神名、地名和其他专有名词索引》

索引:RS 9.479 = KTU3 2.12
馆藏:叙利亚阿勒颇,阿勒颇国家博物馆
编号:M 8219 = A 2761
来源:出土于乌加里特(今叙利亚拉塔基亚省拉斯萨姆拉)
年代范围:中巴比伦时期(约公元前 1900 年至前 1600 年)
准确年代:乌加里特王尼克玛杜三世即位之前(约公元前十三世纪中后期)
语言:乌加里特语
形制:泥板
尺寸:不详

参考文献:
Herdner, A. (1963). Corpus des tablettes en cunéiformes alphabétiques: découvertes à Ras-Shamra-Ugarit de 1929 à 1939 (MRS 10 / BAH 79). Paris: Geuthner. (CAT pl. XLV/52)
Janowski, B; Wilhelm, G. (2007). Briefe. Die Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Neue Folge 3. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. (TUAT NF 3, 2.2)
Dietrich, M; Loretz, O; Sanmartín, J. (2013). Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit, Ras Ibn Hani und anderen Orten. Dritte, erweiterte Auflage (AOAT 360/1). Münster: Ugarit-Verlag. (KTU3 2.12)

原文(泥板线描)

RS 9.479 (CAT pl. XLV/52)

原文

正面:
(01) 𐎍𐎟𐎎𐎍𐎋𐎚
(02) 𐎀𐎄𐎚𐎊
(03) 𐎗𐎂𐎎
(04) 𐎚𐎈𐎎𐎟𐎚𐎍𐎎𐎊𐎐
(05) 𐎓𐎁𐎄𐎋
––––––––––––––––
(06) 𐎍𐎟𐎔𐎓𐎐
(07) 𐎀𐎄𐎚𐎊
(08) 𐎌𐎁𐎓𐎄
正面下缘:
(09) 𐎆𐎟𐎌𐎁𐎓𐎛𐎄
背面:
(10) 𐎎𐎗𐎈𐎖𐎚𐎎
(11) 𐎖𐎍𐎚
(12) 𐎓𐎎𐎟𐎀𐎄𐎚𐎊
(13) 𐎎𐎐𐎎𐎟𐎌𐎍𐎎
(14) 𐎗𐎂𐎎𐎟𐎚𐎘𐎘𐎁
(15) 𐎍𐎟𐎓𐎁𐎄𐎅
––––––––––––––––

转写

正面:
(01) l . mlkt
(02) adty
(03) rgm
(04) tḥm . tlmyn
(05) ʿbdk
––––––––––––––––
(06) l . pʿn
(07) adty
(08) šbʿd
正面下缘:
(09) w . šbʿid
背面:
(10) mrḥqtm
(11) qlt
(12) ʿm . adty
(13) mnm . šlm
(14) rgm . tt̠t̠b
(15) l . ʿbdh
––––––––––––––––

转录

(01) li malkati, (02) ʾadāttiya (03) rugum,
(04) taḥūmu Talmiyāni (05) ʿabdiki.
(06) li paʿnê (07) ʾadāttiya (08) šabʿʿida (09) wa šabʿʿida (10) marḥaqtūma (11) qâlātu.
(12) ʿimma ʾadāttiya (13) mīnummê šulmu, (14) rigma tut̠at̠îb(15) li ʿabdiha

汉译

(1–3) 说与王后,我的女主人,
(4–5) 你的仆人他勒米亚努的消息(如下):
(6–11) 我七次又七次于远方顿首于我的女主人足下,愿诸神佑护你,保你身体康泰。
(12–15) 于我的女主人(之处),一切好事,愿你回信(告诉)你的仆人。

发布者:cosmodox

Assyriology student in Leipzig. God gesiehþ on dune, etiam lipsiæ fortasse.

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Google photo

您正在使用您的 Google 账号评论。 注销 /  更改 )

Twitter picture

您正在使用您的 Twitter 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s

%d 博主赞过: